A magyar utazási irodák szövetségének adatvédelmi tájékoztatója

 1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei
 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok.
 3. Meghatározások.
 4. Az adatkezelés elvei
 5. A MUISZ által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama.
 6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
 7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba.
 8. Az érintett hozzáférési jogai
 9. Az érintett helyesbítéshez való joga.
 10. Az érintett törléshez való joga.
 11. Az érintett joga az adatkezelés korlátozásához.
 12. Az érintett adathordozhatósághoz való joga.
 13. Az érintett mint érintett kérelmének ügyintézési határideje.
 14. Panasz benyújtásához való jog.
 15. A jelen tájékoztató módosításai
 1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (székhely: 1065 Budapest, Révay u. 10.;nyilvántartási szám: 01-02-0000713; kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Tukacs Zsuzsa; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: info@muisz.com, 06-1-279-1107; (a továbbiakban: MUISZ) jár el adatkezelőként az alábbiakban meghatározott érintettek tekintetében.

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)
 1. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

érintett:a MUISZ tagjai vagy a tagok nevében eljáró személyek, illetve a MUISZ-t panasszal megkereső utazók.

 

 1. Az adatkezelés elvei

A MUISZ megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az érintettekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 • jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 • olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 • oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
 1. A MUISZ által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A MUISZ a felsoroltadatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli az érintettekről:

 

 1. egyesületi adminisztráció, tagokkal való kapcsolattartás, egyesületi hírlevél küldés, a MUISZ szerveinek (Elnökség, Közgyűlés) működésének biztosítása
(a)                  név;Az érintett beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)                 e-mail cím (telefonszám);Az érintett későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

Az adatkezelés a MUISZ tagjai felé a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.  törvény alapján fennálló jogi kötelezettségek teljesítésének szükségességén alapul. Az adatkezelés a tagsági viszony fennállásáig tart.

 1. utazói panaszok felvétele és továbbítása az érintett utazási iroda felé
(a)                  név;A panaszos beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b)                 e-mail cím (telefonszám);A panaszos eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c)                  a panasz kapcsán esetlegesen közölt egyéb adatok;A panasz megértéséhez szükséges adatok

Az adatkezelés jogalapja a panaszos érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a panasz továbbításáig tart.

 1. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 

A MUISZ adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg érintetti személyes adatokat:

Az I. pont szerinti adatkezelés során, szükség szerint:

 • a MUISZ tagsági körén belül;
 • felügyeleti hatósággal, más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

A II. pont szerinti adatkezelés során, szükség szerint:

 • az érintett utazási irodával.

Az érintettek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a MUISZ által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról) az adatvédelmi ügyekben kapcsolattartó személlyel.

 1. Az érintetthozzáférési jogai

Az érintett hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az érintett azt kéri, hogy a MUISZ visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a MUISZ köteles tájékoztatást adni.

Az érintettazon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a MUISZ kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 • a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A MUISZ a kérelmező érintettkérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az érintetttovábbi/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a MUISZ ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat azérintett fog viselni.

 1. Az érintetthelyesbítéshez való joga

Az érintett jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A MUISZ az érintett kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A MUISZ az érintettszemélyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A MUISZ azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az érintett törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az érintettjogosul a személyes adatai törlésére.

A MUISZ indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettszemélyes adatait,amennyiben

(a)          a MUISZ kezeli e személyes adatokat, és

(b)          az érintett a személyes adatai törlését kéri, és

 • a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a MUISZ a személyes adatokat kezeli.

A MUISZ indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettszemélyes adatait, ha

(d)          a MUISZ kezeli az érintettszemélyes adatait, és

(e)          azérintett a személyes adatai törlését kéri, és

(f)           azérintett visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g)          nincs más jogalap azérintett adatainak további kezelésére.

A MUISZ indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni azérintett személyes adatait, ha

(h)          az adatkezelés a MUISZ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i)           az érintett tiltakozik az ellen, hogy a MUISZ kezeli a személyes adatait, és

(j)           az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget aérintett tiltakozásával szemben.

A MUISZ indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni azérintett személyes adatait, ha

(k)          az érintett a személyes adatai törlését kéri, és

(l)           az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m)        a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n)          az érintett adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A MUISZaz érintett személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A MUISZ azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az érintett joga az adatkezelés korlátozásához

Az érintett kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az érintett joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A MUISZ korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az érintett vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A MUISZ korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az ilyen adatok törlését.

A MUISZ korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

(a)          az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b)          a MUISZ-nak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c)          az érintett az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A MUISZ korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

 • az érintett tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a MUISZ jogos érdekei céljából, és
 • az érintett annak visszaigazolására vár, hogy az érintett személyes adatainak a MUISZ általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az érintett tiltakozásával szemben.

A MUISZaz érintett személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A MUISZ azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a MUISZ korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, akkor

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b)          az érintett hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c)           kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A MUISZ nem használhat fel érintetti adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 1. Az érintett adathordozhatósághoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett adathordozhatósághoz való joga

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             nem terjed ki az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokra.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha az érintett úgy véli, hogy a jogait megsértették, a MUISZ azt javasolja, hogy az érintett kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 1. A jelen tájékoztató módosításai

A MUISZ fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A MUISZ adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az érintetteket az ilyen módosításokról.

Az adatvédelmi nyilatkozat letölthető ITT.